نحوه دوخت يقه انگليسي سرخود با رويهمگرد دوبل (اصطلاحا 4دكمه) نحوه دوخت يقه انگليسي سرخود با رويهمگرد دوبل (اصطلاحا 4دكمه) .

نحوه دوخت يقه انگليسي سرخود با رويهمگرد دوبل (اصطلاحا 4دكمه)

آموزش دوخت آستين كيمونوي گشاد

از الگوي اوليه آزاد بدون ساسون استفاده ميكنيم و يا اگر بخواهيم از الگوي مانتو و يا الگوي لباس با ساسون را استفاده ميكنيم
بايد ساسون سينه به داخل حلقه گردن منتقل شود
الگوي آستين را در سر مچ باريك ميكنيم
درز پهلو را به اندازه 2.5 سانت در جلو و پشت گشاد ميكنيم
آستين را از خط مركزي 2قسمت ميكنيم
كاپ آستين را به سرشانه پشت وصل كرده و در زير حلقه ، روي خط جديد پهلو هر جا كه اين خط را قطع كند قرار ميگيرد.ولي در جلو ابتدا همان مقدار كه در پشت، زير حلقه پهلو را قطع كرده پايين ميرويم و از روي اين نقطه زير حلقه آستين را قرار داده و كاپ ممكن است كمي از سرشانه بالاتر قرار گيرد

در خط اوليه پهلوي پشت و جلو از زير حلقه به اندازه ي يك سوم خط پهلو تا كمر + 1.5 سانت پايين آمده و از اين نقطه به سر مچ وصل ميكنيم
از نقطه وصل آستين به سر مچ در خط پهلوها 7سانت پايني آمده و 7سانت نيز روي آستين داخل ميشويم و از اين دو نقطه هلال زير حلقه را ميزنيم
1.5 سانت از سرشانه پشت و جلو بالا رفته و خط جديد آستين را رسم ميكنيم
اگر الگو ساسون دار بود و ساسون را به حلقه گردن انتقال داده بوديم،حالا آن را به هر جا كه مايل هستيم منتقل ميكنيم
** اساس آستين كيمونوي گشاد كه از اساس الگوي بدون ساسون ساخته مي شود بين الگوي پشت و جلو كمي اختلاف دارد كه بايد با يكديگر تطابق پيدا كرده و يكسان شود.خياطي - سپس الگوي بدون ساسون را رسم كرده:
الف)از سرشانه جلو 1سانت كم كرده و به سرشانه پشت 1سانت اضافه ميكنيم
ب)آستين را رسم كرده و خط مركزي آن را كشيده و سپس 1سانت خط مركزي را به طرف جلو تغيير مكان ميدهيم.

از الگوي اوليه آزاد بدون ساسون استفاده ميكنيم و يا اگر بخواهيم از الگوي مانتو و يا الگوي لباس با ساسون را استفاده ميكنيم
بايد ساسون سينه به داخل حلقه گردن منتقل شود
الگوي آستين را در سر مچ باريك ميكنيم
درز پهلو را به اندازه 2.5 سانت در جلو و پشت گشاد ميكنيم
آستين را از خط مركزي 2قسمت ميكنيم
كاپ آستين را به سرشانه پشت وصل كرده و در زير حلقه ، روي خط جديد پهلو هر جا كه اين خط را قطع كند قرار ميگيرد.ولي در جلو ابتدا همان مقدار كه در پشت، زير حلقه پهلو را قطع كرده پايين ميرويم و از
 • آموزش دوخت دامن فون 4 ترك (شنبه 29 آبان 1395 13:02)
  - براي رسم الگوي دامن ترك ابتدا اندازه هاي دور كمر و دور باسن شخص را گرفته و تقسيم بندي مي كنيم. - معمولاً تعداد ترك ها زوج هستند؛ مانند 4 ترك، 6 ترك، 8 ترك و ... . - دامن 6 ترك و 8 ترك زيباترين ترك به حساب مي آيند. اندازه گيري: اولين مسئله براي رسم الگو اندازه ي هر فرد است. بنابراين، بايد اندازه هاي شخصي كه مي خواهيم...
 • آموزش خياطي دامن يوك دار ،پليسه و پيلي معكوس (دوقلو) (شنبه 29 آبان 1395 13:01)
  از خط پهلو در كمر 8سانت پايين آمده و از وسط جلو نيز 15 سانت از خط كمر پايين مي آييم قد ساسون را تا برش بلند كرده و پس از جدا شدن تكه برش روي الگو بسته مي شود از اين برش ،خط وسط جلو روي دولاي بسته پارچه قرار ميگيرد و 2عدد برش زده ميشود در قسمت پايين الگو ابتدا در وسط جلو يك پيلي دوقلو(معكوس) قرار داده ميشود با فاصله...
 • آموزش خياطي دامن پليسه (شنبه 29 آبان 1395 13:01)
  الگوي اوليه دامن ريون را كشيده و خمره اي ميكنيم يكبار از روي همين الگو رولت كرده و براي دامن زير نگه ميداريم.خط كمر را نصف ميكنيم و نيمه ي وسط جلو را به 5قسمت تقسيم ميكنيم خط پهلو را در فاصله ي بين باسن و پايين دامن به 5 قسمت تقسيم ميكنيم اين 5قسمت پهلو را به صورت منحني و با خطوط موازي به 5 قسمت كمر وصل ميكنيم و برش...
 • آموزش دوخت دامن راسته با پيلي گرد و پيلي معكوس (شنبه 29 آبان 1395 13:01)
  از الگوي دامن راسته استفاده ميكنيم پشت دامن مانند دامن راسته است در وسط پشت ميتوان يك پلاكت كار كرد جلوي دامن: خط پيلي را در وسط خط كمر مشخص ميكنيم و ساسون را به اين خط منتقل ميكنيم خط پيلي قيچي شده و ما بين آن 16 سانت براي پيلي اوازمان ميدهيم پيلي ها به سمن مركز جلو تا ميخورند پيلي ها تا باسن بزرگ يا پايين تر دوخته...
 • آموزش دوخت دامن راسته با پيلي گرد و پيلي معكوس (شنبه 29 آبان 1395 13:00)
  از الگوي دامن شلواري راسته استفاده ميكنيم در جلو، روي خط كمر، فاصله ساسون و خط وسط جلو را نصف كرده و خطي به پايين عمود ميكنيم خطوطي از محل ساسون ها به پايين الگو ميكشيم(در پشت و جلو) خط عمودي را برش ميزنيم و ساسون ها را ميبنديم .به اين ترتيب اوازمان طبيعي ميدهيم خط عمود را در الگوي جلو از پايين برش زده و به اندازه ي...
 • آموزش دوخت دامن شلواري پيلي دار (شنبه 29 آبان 1395 13:00)
  از الگوي دامن شلواري راسته استفاده ميكنيم قسمت پهناي فاق را از الگو قيچي ميكنيم به خط وسط جلو و پشت 16سانت اضافه ميكنيم پهناي فاق را مجددا در الگو به محل اضافه شده براي پيلي وصل ميكنيم پيلي ها را تا ميكنيم طوري كه تاي آن بهطرف درز پهلو باشد پيلي تا ابتداي هلال فاق در پشت و جلو تا كمر دوخته مي شود زيپ در پهلوي چپ و...
 • دانلود كتاب آموزش دوخت (شنبه 29 آبان 1395 13:00)
  امروزه تلاش عظيمي در عرصه پوشاك در تمامي كشور ها صورت مي گيرد و لباس به يك كالاي پرسود تجاري تبديل مي شود، كه مانند سربازي با خود انديشه كشور مبدأ را به همراه دارد و اگر ما در اين راستا تلاش نكنيم دير يا زود تحت تأثير كشور غالب خواهيم بود. بديهي است فراگيري هنر خياطي و برطرف كردن نواقص آن مي تواند شروعي مناسب براي...
 • آموزش خياطي دامن اسپانيولي (شنبه 29 آبان 1395 12:59)
  مقدار پارچه 2.5 متر با عرض 150 دور باسن+20 سانت براي طبقه بالا و براي ديگر طبقات ، هر طبقه بايد دوبرابر طبقه بالايي خودش باشد قد دامن تقسيم بر تعداد طبقات+3سانت جاي دوخت ميباشد و تنها طبقه اول براي كمر 10 سانت از قد اضافه داردتخمين ميزان پارچه:قد هر طبقه ضرب در تعداد تكه هاي طبقات +10سانت براي كمر اگر بخواهيم طبقات...
 • آموزش خياطي دامن اسپانيولي (شنبه 29 آبان 1395 12:59)
  مقدار پارچه 2.5 متر با عرض 150 دور باسن+20 سانت براي طبقه بالا و براي ديگر طبقات ، هر طبقه بايد دوبرابر طبقه بالايي خودش باشد قد دامن تقسيم بر تعداد طبقات+3سانت جاي دوخت ميباشد و تنها طبقه اول براي كمر 10 سانت از قد اضافه داردتخمين ميزان پارچه:قد هر طبقه ضرب در تعداد تكه هاي طبقات +10سانت براي كمر اگر بخواهيم طبقات...
 • آموزش خياطي دامن لنگي-ساده ، اسكاتلندي، حلزوني (شنبه 29 آبان 1395 12:58)
  مقدار پارچه: 2قد با عرض 150 از الگوي دامن راسته استفاده ميشود و پشت دامن ساده است وسط پشت روي دولاي بسته پارچه قرار ميگيرد به خط وسط جبلو به اندازه يك چهارم دوركمر و يا يك چهارم دور كمر منهاي 5 سانت اضافه ميكنيم اگر بخواهيم لنگي كاملا در خط كمر نباشد ، 5سانت كم ميكنيم براي مدل شماره 1 جلوي دامن در قسمت رو را هلال...
 • آموزش برش عمودي و برش منحني در دوخت دامن (شنبه 29 آبان 1395 12:58)
  اموزش دوخت دامن حلزوني - boyeharam.ir آموزش خياطي (متد آسان) - مدل هاي حلزوني اموزش دوخت دامن حلزوني - charch.rozblog.com آموزش خياطي دامن لنگي-ساده ، اسكاتلندي، حلزوني - … الگوي دوخت يقه حلزوني سرخود الگو دامن حلزوني - plusiha.com يقه حلزوني - rahkar.ir مدل بلوز يقه حلزوني 2013 - topnaz.com مدل بلوز يقه حلزوني -...
 • آموزش دوخت پيراهن پاييزه دخترانه (شنبه 29 آبان 1395 12:57)
  در ابتدا شما با داشتن الگو هاي ساده و آموزش تصويري مي توانيد شروع به خياطي كنيد . در اين مطلب آموزش تصويري دوخت پيراهن دخترانه را برايتان قرار داديم كه بسيار ساده بوده و به راحتي مي توانيد آن را در طرح ها و زنگ هاي مختلف با سليقه و خلاقيت خود تهيه كنيد . براي دوخت لباس بچه گانه با اين روش ميتونيد از يه تي شرت و يا...
 • آموزش دوخت پيراهن پاييزه دخترانه (شنبه 29 آبان 1395 12:57)
  ر اين مطلب به شما نشان مي دهيم براي ايجاد تغييرات در مدل لباس هايتان نيازمند ابزار پيچيده اي نيستيد و با وسايل موجود در منزل نيز مي توانيد تغييرات دلخواه و زيبايي در مدل لباستان ايجاد كنيد . براي مثال اگر توري در منزل داريد كه از آن استفاده نمي كنيد مي توانيد آن را ابزاري براي تغيير مدل لباس در نظر بگيريد به مانند...
 • آموزش دوخت مدل لباس فانتزي (شنبه 29 آبان 1395 12:56)
  ر اين مطلب به شما نشان مي دهيم براي ايجاد تغييرات در مدل لباس هايتان نيازمند ابزار پيچيده اي نيستيد و با وسايل موجود در منزل نيز مي توانيد تغييرات دلخواه و زيبايي در مدل لباستان ايجاد كنيد . براي مثال اگر توري در منزل داريد كه از آن استفاده نمي كنيد مي توانيد آن را ابزاري براي تغيير مدل لباس در نظر بگيريد به مانند...
 • آموزش دوخت پيراهن مردانه (شنبه 29 آبان 1395 12:56)
  طريقه رسم الگوي پيراهن مردانه – اندازه هاي اوليه پيراهن مردانه : اندازه هاي اصلي : قد ، دور سينه ، دور كمر ، دور باسن ، قد آستين با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ اندازه هاي فرعي : – الگوي پيراهن مردانه : گونيا كنيد خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه بلندي خط حلقه پايين آمده نقطه ۲ ميشود . از نقطه ۱ به اندازه بلندي...
 • آموزش دوخت شلوارك زنانه با الگو (شنبه 29 آبان 1395 12:55)
  الگوي پشت شلوار كادري مي كشيم به اندازه يك چهارم دور با**سن بزرگ + 1.5 و به طول قد شلوار.به اندازه عرض كادر پائين آمده و قد فاق را رسم مي كنيم براي گشادي فاق ( 2 برابر يك ششم عرض كادر جلو ) را خارج و به 2 سانت داخل شده از وسط پشت به صورت هلال وصل مي نمائيم. از اين خط 3.5 سانت بالا رفته و به2 سانت داخل شده از پهلو وصل...
 • آموزش الگو كشي و اندازه گيري شلوار (شنبه 29 آبان 1395 12:54)
  اندازه گيري ابتدايك نوارباريك رابالاي استخوان لگن دقيقا پايينترين سطح گودي كمر كاملا صاف ميبنديم به اين نواركرسله ميگويند اندازه هاي عرضي با واژه دور ناميده ميشود مانند دور سينه،دور باسن،دور كمر... و اندازه هاي طولي با واژه بلندي يا قد ناميده مي شود مانند بلندي باسن ،قد دامن ، بلندي سينه... در افراد باردار اندازه دور...
 • آموزش خياطي بلوز دخترانه مجلسي (شنبه 29 آبان 1395 12:40)
  آموزش دوخت بلوز دخترانه مجلسي ابتدا الگوي اوليه بالاتنه را با يقه گرد رسم مي كنيم بعد تكه ي قرمز رنگ را به طريقي كه در پايين آموزش مي دهيم طراحي و به تكه ي اول بالاتنه در سرشانه و پهلو وصل مي كنيم.آستين ها پفي چين از سرشانه مي باشد. خياطي ، آموزش دوخت لباس مجلسي بچه گانه امروز يك پيراهن دخترانه مجلسي بدون الگو را...
روي اين نقطه زير حلقه آستين را قرار داده و كاپ ممكن است كمي از سرشانه بالاتر قرار گيرد
برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۰۵:۳۵ توسط:رويا موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :